Ny cable crossover

"Looks muscular, mean & agressive"

Denna bredaxlade, muskulösa fighter

Mer info
DAGORDNING ÅRSMÖTE

§1Mötets öppnande

§2Fastställande av röstlängd

§3Fråga om mötet är stadgenligt utlyst

§4Val av ordförande & sekreterare för årsmötet

§5Val av justeringsmän för årsmötet

§6Val av rösträknare för årsmötet

§7Ordförande föredrar årsberättelse-resultat & balansräkning

§8Revisorernas yttrande över 2017 års räkenskaper

§9Godkännande av 2017 års verksamhet

t§10Disposition av över el. underskott

§11Årsmötets beslut om ansvarsfrihet för styrelsen

§12Motioner som ingetts skriftligen till styrelsen senast 14 dagar innan årsmötet

§13Val av ordförande (redan vald livstid)

§14Val av 3 ledamöter för 2 år ( 1 redan vald livstid)

§15Val av suppleanter för 1 år

§16Val av revisorer för 1 år

§17Val av valberedning för 1 år

§18Styrelsens förslag till budget för 2018

§19Beslut om avgifter , insatser & verksamhetsplan för 2018

§20Övriga frågor

§21Mötets avslutning

 

§8.Allmänna möten (stadgar)

Årsmöte hålls före februari månads utgång på dag som styrelsen bestämmer.Kallelse till årsmöte jämte föredragningslista skall senast 14 dagar före mötet tillställas medlemmarna i föreningens lokal på strömmafabriken samt på föreningens hemsida.

Övriga möteshandlingar som inte bifogats kallelsen skall framläggas på årsmötet.

Årsmötet är beslutfört med det antal medlemmar och fullmakter som är närvarande på årsmötet.

Medlem skall följa föreningens stadgar och av styrelsen i stadgeenlig ordning fattade beslut.

Mötet börjar kl 17,00 och skall vara klart senast 18,30 då vi inte disponerar lokalen längre än så.

Anmälningslistan på gymet plockas ned söndag den 18 pga matbeställning.

 

Välkomna