Ny cable crossover

"Looks muscular, mean & agressive"

Denna bredaxlade, muskulösa fighter

Mer info
Anmälningslista finns på City Gym anslagstavla.-Anmälan är bindande då det bjuds på middagsbuffe med dryck

Endast medlem huvudansvarig för entre-tagg får närvara.(inte anhöriga)

 

DAGORDNING ÅRSMÖTE 6 FEBRUARI 2017

§1 Mötets öppnande

§2 Fastställande av röstlängd

§3 Fråga om mötet är stadgenligt utlyst

t§4 Val av ordförande & sekreterare för årsmötet

§5 Val av justeringsmän för årsmötet

§6 Val av rösträknare för årsmöte

t§7 Ordförande föredrar årsberättelse-resultat & balansräkning

§8 Revisorernas yttrande över 2016 års räkenskaper

§9 Godkännande av 2016 års verksamhet

§10 Disposition av över el. underskott

§11 Årsmötets beslut om ansvarsfrihet för styrelsen

§12 Inlämnade motioner

§13 Val av ordförande

§14 Val av ledamöter för 2 år

§15 Val av suppleanter för 1 år

§16 Val av revisorer för 1 år

§17 Val av valberedning för 1 år

§18 Styrelsens förslag till budget för 2017

§19 Beslut om avgifter , insatser & verksamhetsplan för 2017

§20 Övriga frågor

§21 Mötets avslutning

 

Alla årsmöteshandlingar finns på anslagstavlan City Gym och delas även ut på

årsmötet måndagen 6 februari.