Ny cable crossover

"Looks muscular, mean & agressive"

Denna bredaxlade, muskulösa fighter

Mer info
februari 9, 2017

En effektiv ordförande för mötet i Mats Svensson ledde mötet på ett föredömligt sätt.

Nedan ligger protokollet (detta är inte justerat än , dock finns inga anledningar att inte publicera det)

 

 

Årsmötesprotokoll fört i föreningen Citygym på Ahlbergsbil 2017-02-06

§1.Mötets öppnande.

Ordförande öppnade mötet och hälsade alla välkomna

§2 Fastställande av röstlängd

15 st närvarande. 21 st fullmakter inlämnade.

§3 Fråga om mötet är stadgenligt utlyst

Årsmötet fann att mötet var stadenligt utlyst.

§4 Val av ordförande & sekreterare för årsmötet

Till att leda årsmötet utsågs Mats Svensson.Till sekreterare utsågs Torbjörn Svensson.

§5 Val av justeringsmän för årsmötet

Att justera protokollet utsågs Mikael Karlsson och Joakim Andersson.

§6 Val av rösträknare för årsmötet

Till rösträknare utsågs Mikael Karlsson och Joakim Andersson.

§7 Ordförande föredrar årsberättelse-resultat & balansräkning

Föreningens årsberättelse och redovisning föredrogs för årsmötet.

§8 Revisorernas yttrande över 2016 års räkenskaper

Lars Johansson och Patrik Johansson hade lämnat skriftligt godkännande.

§9 Godkännande av 2016 års verksamhet

Årsmötet godkände resultatet.

§10 Disposition av över el. underskott

Årsmötet godkände styrelsens disposition av överskottet.

§11 Årsmötets beslut om ansvarsfrihet för styrelsen.

Årsmötet beslutade att ge styrelsen ansvarsfrihet. 

§12 Inlämnade motioner

Inga motioner var inlämnade.

§13 Val av ordförande 

Robert Sörensen är hedersordförande på livstid.

 §14 Val av ledamöter för 2 år                 

 Christer Pettersson omvaldes till ledamot.Sten Olsson omvaldes till ledamot.Pertti Klem omvaldes till ledamot.Torbjörn Svensson omvaldes till sekreterare.Magnus Nilsson omvaldes till ledamot.

§15 Val av suppleanter för 1 år

Mikael Karlsson omvaldes som suppleant.Ulf Melander omvaldes som suppleant.

§16 Val av revisorer för 1 år        

 Patrik Johansson omvaldes till revisor.Lars Johansson omvaldes till revisor.

§17 Val av valberedning för 1 år

Jonas Håkansson omvaldes till valberedningen.

§18 Styrelsens förslag till budget för 2017.

Se bilaga.

§19 Beslut om avgifter , insatser & verksamhetsplan för 2017.

Redan fastställt 1750 kr för 2017 och 2000 kr för 2018.

Insatsen för andelsavgiften ska även i fortsättningen vara 500 kr.

Rekommenderas att för år 2017 vara att invenstera 300 000 kr på gymets fortsattautveckling och förbättring.

§20 Övriga frågor

Inköp under 2017: hantlar helgjutna 5kg - 50kg, hantelställ, cablecross, benpress, bänkar.Byte av leasing maskiner löparband och crosstrainer och inbyte av gamla maskiner.Förslag till bencurl lutande framåt.Muggar till kaffet.Krok till toarulle.

§21 Mötets avslutning.

Ordförande tackade för visat intresse och förklarade mötet avslutat.