Ny cable crossover

"Looks muscular, mean & agressive"

Denna bredaxlade, muskulösa fighter

Mer info
december 14, 2015

Årsmötet kommer att hållas tisdag 2 feb kl 17,00 på Ahlbergs Bil -Restaurang Kvarnen 2:a vån.

Anmälningslista kommer att sättas upp på anslagstavlan enligt stadgarna på City Gym tillsammans

med övriga handlingar till årsmötet.-Vi bjuder på buffe på årsmötet.

 

DAGORDNING ÅRSMÖTE 2 FEBRUARI 2016

§1 Mötets öppnande

§2 Fastställande av röstlängd

§3 Fråga om mötet är stadgenligt utlyst

§4 Val av ordförande & sekreterare för årsmötet

§5 Val av justeringsmän för årsmötet

§6 Val av rösträknare för årsmötet

§7 Ordförande föredrar årsberättelse-resultat & balansräkning

§8 Revisorernas yttrande över 2015 års räkenskaper

§9 Godkännande av 2015 års verksamhet

§10 Disposition av över el. underskott

§11 Årsmötets beslut om ansvarsfrihet för styrelsen

§12 Inlämnade motioner

§13 Val av ordförande

§14 Val av ledamöter för 2 år

§15 Val av suppleanter för 1 år

§16 Val av revisorer för 1 år

§17 Val av valberedning för 1 år

§18 Styrelsens förslag till budget för 2016

§19 Beslut om avgifter , insatser & verksamhetsplan för 2016

§20 Övriga frågor

§21 Mötets avslutning

 

Valberedning:

 Omval ordinarie ledamöter:

Ulf Johansson ,  Christer Thomasson , nyval Per Gummesson

Omval suppleanter:

Mikael Karlsson , vakant

Omval revisorer:

Lars Johansson , Patrik Johansson

Omval valberedning:

Jonas Håkansson

 

Budget för 2016 och årsbokslut för 2015:

Eget positivt kapital: 1 070 127 kr och inga som helst skulder.

Ligger under fliken: citygym/budget