Ny cable crossover

"Looks muscular, mean & agressive"

Denna bredaxlade, muskulösa fighter

Mer info
januari 27, 2019

DAGORDNING ÅRSMÖTE AHLBERGS BIL 11 FEBRUARI 2019 KL 17,00

§1Mötets öppnande

§2Fastställande av röstlängd

§3Fråga om mötet är stadgenligt utlyst

§4Val av ordförande & sekreterare för årsmötet

§5Val av justeringsmän för årsmötet

§6Val av rösträknare för årsmötet

§7Ordförande föredrar årsberättelse-resultat & balansräkning

§8Revisorernas yttrande över 2018 års räkenskaper

§9Godkännande av 2018 års verksamhet

§10Disposition av över el. underskott

§11Årsmötets beslut om ansvarsfrihet för styrelsen

§12Motioner som ingetts skriftligen enligt stadgarna.

§13Val av ordförande ( vald)

§14Val av  ledamöter för 2 år

§15Val av suppleanter för 1 år

§16Val av revisorer för 1 år

§17Val av valberedning för 1 år

§18Styrelsens förslag till budget för 2019

§19Beslut om avgifter , insatser & verksamhetsplan för 2019

§20Övriga frågor

§21Mötets avslutning

 

Valen:

Ledamot Christer Pettersson  19-20  2 år   

Ledamot Sten Olsson   19-20  2 år  

Ledamot Perti Klem  19-20  2 år   

Ledamot Torbjörn Svensson  19-20  2 år   

Ledamot Magnus Nilsson  19-20  2 år   

    

 suppleant Jonas Ekeblad  2019  1 år 

  supplean tMikael Karlsson  2019  1 år    

   

  Revisor Patrik Johansson  2019  1 år 

 Revisor Lars Johansson  2019  1 år    

 

  Valberedning  Marcus Abrahamsson  2019  1 år