Ny cable crossover

"Looks muscular, mean & agressive"

Denna bredaxlade, muskulösa fighter

Mer info
januari 4, 2014

Det kommer att hängas upp en anmälningslista på anslagstavlan på gymet där man skriver upp sig om man kommer på årsmötet. -Anmälan är bindande och det är endast medlemmar som är välkomna. -Vi kommer att bjuda på förtäring på restaurangen på AHLBERGS BIL kl 17,15.. -Styrelsen håller förberedande styrelsemöte den 18 jan i Jönköping på Concepts lokaler där styrelsen även kommer att göra vårens beställningar på utrustning. -På årsmötet går det bra att komma med önskemål om höstens inköp av utrustning.

 

 

Dagordning:

1.Mötets öppnande

                 
2.Fastställande av röstlängd                
3.Fråga om årsmötet är stadgeenligt utlyst              
4.Val av ordförande och sekreterare för årsmötet            
5.Val av 2 justeringsmän att jämte ordförande och sekreterare justera årsmötesprotokollet och dessutom vara rösträknare
6.Styrelsen redovisar sin årsberättelse och ekonomiska redovisning          
7.Uppläsning av revisorernas yttrande om räkenskapsåret            
8.Årsmötet frågas om styrelsen kan ges ansvarsfrihet            
9.Fastställande av avgifter,insatser,verksamhetsplan och budget för kommande arbetsår      
10.Fastställande av styrelseordförande              
11.Val av halva antalet (4 ) styrelseledamöter för två år framåt          
12.Val av ( 2 ) suppleanter för ett år framåt              
13.Val av revisorer för nästkommande arbetsår i vilket val inte styrelsen får deltaga      
14.Val av valberedning för nästkommande arbetsår            
15.Behandling av motioner som ingetts skriftligen till styrelsen senast 14 dagar innan årsmötets hållande    
16.Övriga frågor                  

17.Mötets avslutning

 

Valberedning:

 Omval ordinarie ledamöter:

Ulf Johansson , Tommy Olsson , Christer Thomasson

Omval suppleanter:

Per Gummesson , Mikael Karlsson

Omval revisorer:

Lars Johansson , Patrik Johansson

 

Budget och årsbokslut:

Ligger under fliken: citygym/budget