Ny cable crossover

"Looks muscular, mean & agressive"

Denna bredaxlade, muskulösa fighter

Mer info
Endast medlemmar kan komma på årsmötet. (inga anhöriga)

-Vi bjuder på middagsbuffe med dricka och kaffe& kaka och redovisar 2018 års verksamhet.

 

 -Anmälningslista hänger på anslagstavlan.

 

Väl mött // Robert Sörensen ordförande

 

§1Mötets öppnande

§2Fastställande av röstlängd

§3Fråga om mötet är stadgenligt utlyst

§4Val av ordförande & sekreterare för årsmötet

§5Val av justeringsmän för årsmötet

§6Val av rösträknare för årsmötet

§7Ordförande föredrar årsberättelse-resultat & balansräkning

§8Revisorernas yttrande över 2018 års räkenskaper

§9Godkännande av 2018 års verksamhet

§10Disposition av över el. underskott

§11Årsmötets beslut om ansvarsfrihet för styrelsen

§12Motioner som ingetts skriftligen enligt stadgarna.

§13Val av ordförande ( vald)

§14Val av  ledamöter för 2 år

§15Val av suppleanter för 1 år

§16Val av revisorer för 1 år

§17Val av valberedning för 1 år

§18Styrelsens förslag till budget för 2019

§19Beslut om avgifter , insatser & verksamhetsplan för 2019

§20Övriga frågor

§21Mötets avslutning