Ny cable crossover

"Looks muscular, mean & agressive"

Denna bredaxlade, muskulösa fighter

Mer info

Kontrakt med föreningen

Observera att detta bara är utseendet på dokumentet och att det är ordföranden som hanterar detta.

Alla som har köpt en tagg till City Gym har skrivit på detta kontrakt.

 

Karlshamn datum ______________

 

KONTRAKT:

 

§1. Avgifter: -Det är medlemmens skyldighet att betala de avgifter som årsmötet i föreningen City Gym

                       fastställer. -Om inte medlemmen uppfyller detta så kopplas kronofogdemyndigheten in.

 

§2. Avyttring -Medlemmen kan sälja sitt medlemskap till annan person om han/hon vill sluta träna på City Gym.

                        Det är medlemmens skyldighet att avyttra sitt medlemskap i föreningen till en person som godkänns av

                        föreningens ordf./ansvarige för andelsförsäljning. -Om denne inte kan hjälpa till att hitta köpare

                        så har medlemmen en möjlighet att utnyttja §3. ( se nedan )

 

§3. Utträde:  -Om medlemmen vill sluta och inte lyckas avyttra sit medlemskap så kan han/hon skriftligen anmäla

                       sitt utträde till föreningens ordförande.-Från det datum ordföranden får ansökan om utträde i sin

                       hand så är medlemmen skyldig att betala för ytterligare 12 månader framåt.-Under dessa 12

                       mån äger medlemmen rätt till att fortsätta träna på City Gym. -Efter 12 månader återlämnas

                       taggen till City Gyms ordförande och medlemmen är befriad/har slutat hos föreningen.

 

§4.Uteslutning -Om medlemmen av styrelsen anses som olämplig att fortsätta att bevista/utnyttja föreningens

                       lokaler så utesluts han/hon enligt stadgarna som hänger på anslagstavlan.-medlemmen är dock

                       även vid uteslutning skyldig att betala för ytterligare 12 månader framåt , dock utan nyttjanderätt

                       till föreningens lokaler. -Uteslutningen skall dock vara synnerligen skälig såsom: Utebliven betal-

                       -ning , doping , stöld etc.

                      -  Ja , jag accepterar ovanstående villkor och skriver utan reservation under avtalet.

 

 

                      ___________________          __________________         _________________

                      underskrift medlem                   underskrift ordförande            underskrift kassör

 

 

                      ___________________          __________________          _________________

                      namnförtydligande                     namnförtydligande                  namnförtydligande