Ny cable crossover

"Looks muscular, mean & agressive"

Denna bredaxlade, muskulösa fighter

Mer info

Föreningens stadgar

 

§1.Ändamål                  
Föreningen City Gym har till ändamål att bevara och befrämja intresset för styrketräning och att inom Karlshamns  
kommun bereda sina medlemmar att utöva sådan träning.            
                     
§2.Hemort                  
Föreningen har sin hemort i Karlshamns kommun.            
                     
§3.Medlemskap                  
Föreningen består av hedersledamöter och övriga medlemmar.Antalet medlemmar får inte överstiga 500 st.  
Årsmötet beslutar efter styrelsens förslag att till hedersledamot kalla enskild person som genom sina insatser  
för föreningen gjort sig synnerligen förtjänt därav.            
Övriga medlemmar intas i föreningen efter ansökan hos ordföranden.          
Medlemskap får inte överlåtas utan ordförandes tillstånd.            
Medlem skall följa föreningens stadgar och av styrelsen i stadgeenlig ordning fattade beslut.      
                     
§4.Utträde                  
Medlem som vill utträda ur föreningen skall skriftligen anmäla utträdet till ordföranden och har sedan 12 månaders  
uppsägning enligt påskrivet kontrakt kvar.Undantag ges endast om medlemmen själv ordnar en person som  
övertar medlemskapet under förutsättning att denne person också blir godkänd av ordföranden.    
                     
§5.Uteslutning                  
Beslut om uteslutning av medlem fattas av ordföranden.Medlem får inte uteslutas av annan anledning än att denne  
har försummat att betala föreningens beslutade avgifter,motarbetat föreningens verksamhet och ordningsregler eller begått    
straffbara handlingar som renderar i böter eller fängelse.            
Ordföranden tillsammans med styrelsen tar beslut om gärningens omfattning och kan ge en varning i steg ett och  
en ytterligare varning renderar i uteslutning ur föreningen.            
Vid uteslutning gäller påskrivet kontrakt med 12 månaders uppsägning och vid tvist skickas ärendet till kronofogden.  

 

 

 

§6.Avgifter och insatser                
Medlem skall betala de avgifter som bestäms av årsmötet.Hedersmedlem är befriad från årsavgift.Medlem skall erlägga avgift i den
omfattning som årsmötet bestämmer.Medlem skall skriva på föreningskontrakt.Medlem skall betala förfallna avgifter enligt
styrelsens bestämmande.Medlem äger inte rätt att återfå betalda avgifter eller insatser eller delar därav.Medlem äger rätt att överlåta
medlemskap under förutsättning att det följer §3 Medlemskap i stadgarna.        
                     
§7.Beslutande organ                  
Föreningens beslutande organ är årsmötet och styrelsen.Styrelsen för överlåta sin beslutanderätt i enskilda ärenden till sektion , kommitte
arbetsutskott eller enskild medlem.Vid ekonomisk belastning för föreningen äskas medel från styrelsen om så krävs.Sektioner och
kommitteer utses av styrelsen medan arbetsutskott består av ordförande och kassör om inget annat föreslås av årsmötet.
Den som fattar beslut med stöd av sitt bemyndigande enligt förestående stycke skall underrätta styrelsen på nästa möte härom.
                     
§8.Allmänna möten                  
Årsmöte hålls före februari månads utgång på dag som styrelsen bestämmer.Kallelse till årsmöte jämte föredragningslista skall senast
14 dagar före mötet tillställas medlemmarna i föreningens lokal på strömmafabriken samt på föreningens hemsida.  
Övriga möteshandlingar som inte bifogats kallelsen skall framläggas på årsmötet.Rösträtt på årsmötet har medlem som fullgjort sina
skyldigheter mot föreningen enligt stadgarna.Röstberättigad medlem får rösta på årsmötet genom befullmäktigad ombud som också
måste vara röstberättigad medlem.Årsmötet är beslutfört med det antal medlemmar och fullmakter som är närvarande på årsmötet.
På årsmötet skall följande ärenden behandlas:              
1.Mötets öppnande                  
2.Fastställande av röstlängd                
3.Fråga om årsmötet är stadgeenligt utlyst              
4.Val av ordförande och sekreterare för årsmötet            
5.Val av 2 justeringsmän att jämte ordförande och sekreterare justera årsmötesprotokollet och dessutom vara rösträknare
6.Styrelsen redovisar sin årsberättelse och ekonomiska redovisning          
7.Uppläsning av revisorernas yttrande om räkenskapsåret            
8.Årsmötet frågas om styrelsen kan ges ansvarsfrihet            
9.Fastställande av avgifter,insatser,verksamhetsplan och budget för kommande arbetsår      
10.Fastställande av styrelseordförande              
11.Val av halva antalet (4 ) styrelseledamöter för två år framåt          
12.Val av ( 2 ) suppleanter för ett år framåt              
13.Val av revisorer för nästkommande arbetsår i vilket val inte styrelsen får deltaga      
14.Val av valberedning för nästkommande arbetsår            
15.Behandling av motioner som ingetts skriftligen till styrelsen senast 14 dagar innan årsmötets hållande    
16.Övriga frågor                  
17.Mötets avslutning                  
                     
Frågor av ekonomisk natur som inte upptagits på föredragningslistan får inte avgöras på årsmötet.Annat extra årsmöte  
skall hållas då styrelsen finner sådant påkallat -eller om revisorerna av skäl så påfordrar -eller om minst hälften av  
föreningens medlemmar så påfordrar.
 
             
 
Valberdningen skall kontaktas och inbjudas till styrelsemöte 1 månad innan årsmötet.
                   
§9.Omröstning                  
Omröstning sker öppet , dock sker val av personer med slutna sedlar om röstberättigad medlem så påfordrar.  
Vid omröstning avgörs alla frågor såsom de anges i §14 & §15 med enkel majoritet.Vid omröstning som inte gäller val gäller vid
lika röstetal mötesordförandes mening.Vid omröstning vid val och lika röstetal avgör lotten.      

 

 

 

§10.Styrelsen                      
Föreningens angelägenheter handhas av en styrelse.Den skall verka för föreningens bästa och därvid tillvarata medlemmarnas    
gemensamma intressen.Det åligger styrelsen att tillse att föreningens gällande stadgar och ordningsregler hålles.      
Att verkställa beslut av årsmöte eller extra årsmöte och planera , leda och fördela arbetet inom föreningen.Ansvara och förvalta    
föreningens ekonomi.Att vid årsmötet framlägga årsberättelse , årsredovisning , förslag till disposition av över eller underskott,    
samt att för nästkommande arbetsår visa verksamhetsplan , budget , och förslag till avgifter och insatser.        
Styrelsen består av ordförande och 4-8 ledamöter och 2 suppleanter.Styrelseledamot väljs bland föreningens medlemmar.    
Styrelsen utser inom sig vice ordförande , kassör , sekreterare och övriga ledamöters funktion i föreningen.      
Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden eller på begäran av minst halva antalet ledamöter i styrelsen.Kallelse till    
styrelsemöte skall tillställas ledamöterna senast 1 vecka innan mötets hållande med en föredragningslista som skickas ut av sekreteraren.  
Styrelsen är beslutsför då minst hälften ( 4 ) av styrelsen plus orförande är närvarande.Vid styrelsemöte skall protokoll föras.    
Styrelsens ordförande är föreningens officiella representant och är den som företräder föreningen utåt till massmedia och myndighet.  
Ordföranden leder styrelsens förhandlingar och arbete och i övrigt fördelas arbetsuppgifterna bland ledamöterna på konstituerande möte.  
                         
§11.Firmatecknare                      
Föreningens firma tecknas av ordförande och kassör och av styrelsen utsedd ledamot -två i förening.        
                         
§12.Räkenskaper och arbetsår.                    
Räkenskapsåret är kalenderåret och arbetsåret är från årsmötet till påföljande årsmöte eller extra årsmöte.      
                         
§13.Revision                      
Två revisorer valda på årsmötet skall granska styrelsens förvaltning och räkenskaper under räkenskapsåret.Dessutom skall därefter en extern revisor granska styrelsens förvaltning och räkenskaper.Revisorerna skall erhålla  
styrelsens årsredovisning senast tre veckor innan årsmötet.Därutöver äger de rätt att ta del av föreningens räkenskaper , protokoll och övriga  
handlingar närhelst de önskar.                    
                         
§14.Stadgeändring                      
För ändring av dessa stadgar krävs beslut på årsmöte med 2/3 av antalet angivna röster på årsmötet.        
                         
§15.Upplösning                      
För upplösning av föreningen krävs beslut på två möten varav ett årsmöte och ett extra årsmöte med på vardera mötet minst 2/3    
av antalet angivna röster.Beslut om upplösning skall innehålla föreskrift om användning av föreningens till gångar.