Ny cable crossover

"Looks muscular, mean & agressive"

Denna bredaxlade, muskulösa fighter

Mer info
 

Årsmötesprotokoll fört i föreningen Citygym på Ahlbergsbil 20190211

§1.Mötets öppnande.                                                                                       

Ordförande öppnade mötet och hälsade alla välkomna

§2 Fastställande av röstlängd

30 st närvarande. 70 st fullmakter inlämnade, totalt 100

§3 Fråga om mötet är stadgenligt utlyst

Årsmötet fann att mötet var stadenligt utlyst.

§4 Val av ordförande & sekreterare för årsmötet

Till att leda årsmötet utsågs Jonas Ekeblad.Till sekreterare utsågs Torbjörn Svensson.

§5 Val av justeringsmän för årsmötet

Att justera protokollet utsågs Marcus Abrahamsson och John Sunesson.

§6 Val av rösträknare för årsmötet

Till rösträknare utsågs Marcus Abrahamsson och John Sunesson.

§7 Ordförande föredrar årsberättelse-resultat & balansräkning

Föreningens årsberättelse och redovisning föredrogs för årsmötet.

§8 Revisorernas yttrande över 2018 års räkenskaper

Sjöholms revisionsbyrå har granskat City gyms räkenskaper för 2017 och 2018 och funnit

dessa i god ordning. Även interna revisorna har  funnit 2018 i god ordning.

§9 Godkännande av 2018 års verksamhet

Årsmötet godkände det ekonomiska resultatet.

§10 Disposition av över el. underskott

Årsmötet godkände styrelsens disposition av överskottet.

§11 Årsmötets beslut om ansvarsfrihet för styrelsen.

Årsmötet beslutade att ge styrelsen ansvarsfrihet. 

§12 Inlämnade motioner

0 motioner var inlämnade.

 

§13 Val av ordförande Robert Sörensen är hedersordförande .

 §14 Val av 4 ledamöter för 2 år          

Christer Pettersson omvaldes till ledamot.

Pertti Klem omvaldes som ledamot.

Jonas Ekeblad nyvaldes som ledamot.

Per Gummesson nyvaldes som ledamot.

 

§15 Val av suppleanter för 1 år

Mikael Karlsson omvaldes som suppleant.

Henrik Börjesson nyvaldes som suppleant.

§16 Val av revisorer för 1 år  

Patrik Johansson omvaldes till revisor.

Lars Johansson omvaldes till revisor.

Extern revisor  Sjöholms Revisionsbyrå AB.

§17 Val av valberedning för 1 år

Magnus Frih nyvaldes i valberedningen.

§18 Styrelsens förslag till budget för 2019.                                                

Se bilaga.

§19 Beslut om avgifter , insatser & verksamhetsplan för 2019.

Redan fastställt 2000 kr för 2019.

 Insatsen för andelsavgiften ska även i fortsättningen vara 500 kr.

Rekommenderas att för år 2018 vara att invenstera 300 000 kr på gymets fortsattautveckling och förbättring

.§20 Övriga frågor

Grannlokal eventuellt ledig.

 

§21 Mötets avslutning.

Ordförande tackade för visat intresse och förklarade mötet avslutat.

 

Ordförande                                                            sekreterare

Jonas E                                                                    Torbjörn S

    

justerare                                                              justerare

  John S                                                             Marcus A